• حقیقتی پرشور ، قطعی و علنی
  • دکتر مایکل یوسف

    وزارتخانه جهانی است تلاش میکند که راه را برای افرادی که در تاریکی معنوی زندگی میکنند روشن کند تا بتوانند نور مسیح را کشف کنند